입양인의 자살

~에 의해 힐브란트 웨스트라, born in South Korea and adopted to the Netherlands, founder of Adoptee & Foster Care (AFC) Netherlands

ATTENTION TO SUICIDE AMONGST ADOPTEES

Five times higher than average

Hardly anyone really wants to know, and people don’t talk about it easily, let alone the adoptees’ attention when it happens. Usually the attention goes to the #adoptiveparents and the adoptees are often alone in the rain.

Last week was the book launch of adoptive mother Rini van Dam’s book #donderdagen in Sneek. Speakers’ introductions rightly focused on the author, of course, but one of the topics why the book was created was Sannison’s death. A fellow Korean adoptee who ended her life before she was 17 and her funeral service was on November five, my birthday. She had just broken up with a fellow adoptee shortly before. It was 1991, the year when association for adopted Koreans, Arierang, held its first major national meeting. The year where loves both blossomed and burst apart. The year I became aware of what and pain and sorrow lurked beneath us all.

Two years later, Julia, a Korean adoptee from Belgium who left life just before she turned 21, died and her funeral service was on 5 November, my birthday. Her adoptive parents, however, did not want adoptees at the funeral service.

A few years later, I would lose my own sister, Joo Min, while stationed as a UN soldier in Bosnia. We don’t really know why she chose to save two boys in their fall in the French Italian Alps when she must have known it would be fatal for her herself.

Yesterday, I was reminded of the above. A painful but perhaps the most necessary confrontation with my personal history to learn through this hard road that I could no longer look away from my inner development. Since then, I have been working hard for the suffering of adoptees around the world. But instead of praise and support, I received threats and angry adoptive parents in my path. Some even threatened to want to kill me. But angry adoptees and #scientists, especially from the Netherlands, also tried to take my message off the air. Until the Swedish research by Anders Hjern, Frank Lindblad, Bo Vinnerljung came out in 2002 and substantiated my experiences and suspicions.

Existential trauma to suicide shows a relationship with the tearing process created by relinquishment and #adoption. Since then, such outcomes have surfaced all over the world except in the Netherlands. The Netherlands still likes to indulge in the Walt Disney story and any contrary noise about this phenomenon is conveniently dismissed by statistical research, which, although Evidence Based accredited, manages to conveniently dismiss this issue.

Science prefers to leave the suffering of many adoptees to themselves because what doesn’t show up in the statistics doesn’t exist according to the government and adoption agencies.

네덜란드어 원본

AANDACHT VOOR #ZELFDODING ONDER #GEADOPTEERDEN

Vijf keer hoger dan gemiddeld

Bijna niemand wil het echt weten, en men spreekt er niet makkelijk over, laat staan dat de geadopteerden de aandacht krijgen als het gebeurt. Meestal gaat de aandacht naar de #adoptieouders en staan de geadopteerden vaak alleen in de regen.

Gisteren was de boekuitreiking van het boek #donderdagen van adoptiemoeder Rini van Dam in Sneek. De inleidingen van sprekers waren natuurlijk terecht gericht op de schrijfster, maar een van de onderwerpen waarom het boek is ontstaan is de dood van Sannison. Een mede Koreaanse geadopteerde die voor haar 17e een eind maakte aan haar leven en haar rouwdienst was op vijf november, mijn verjaardag. Ze had kort daarvoor net de prille verkering met een medegeadopteerde uitgemaakt. Het was 1991, het jaar dat vereniging voor geadopteerde Koreanen, Arierang, haar eerste grote landelijke bijeenkomst achter de rug had. Het jaar waar zowel liefdes opbloeiden, maar ook uit elkaar spatten. Het jaar dat ik mij gewaar werd welk en pijn en verdriet onder ons allen schuil ging.

Twee jaar later, overleed Julia, een Koreaanse geadopteerde uit België die net voor haar 21e het leven verliet en haar rouwdienst was op vijf november, mijn verjaardag. Haar adoptieouders echter wilden geen geadopteerden bij de rouwdienst.

Enkele jaren later zou ik mijn eigen zus, Joo Min, verliezen terwijl ik gestationeerd was als VN soldaat in Bosnië. We weten niet echt waarom ze verkoos om twee jongens in hun val in de Frans Italiaanse Alpen te redden terwijl ze geweten moet hebben dat het haar zelf noodlottig zou worden.

Gisteren werd ik aan het bovenstaande herinnerd. Een pijnlijke, maar wellicht de meest noodzakelijke confrontatie met mijn persoonlijke historie om via deze harde weg te leren dat ik niet langer weg kon kijken van mijn innerlijke ontwikkeling. Sindsdien heb ik mij hard gemaakt voor het leed van geadopteerden over de hele wereld. Maar inplaats van lof en ondersteuning ontving ik bedreigingen en boze adoptieouders op mijn pad. Sommigen dreigden mij zelfs om te willen brengen. Maar ook boze geadopteerden en #wetenschappers, vooral uit Nederland, probeerden mijn boodschap uit de lucht te halen. Totdat het Zweedse onderzoek van Anders Hjern, Frank Lindblad, Bo Vinnerljung in 2002 uitkwam en mijn ervaringen en vermoedens staafde.

Het existentiële trauma tot zelfdoding laat een relatie zien met het verscheurende proces dat ontstaat door afstand en #adoptie. Sindsdien zijn over de hele wereld dergelijke uitkomsten opgedoken behalve in Nederland. Nederland laaft zich nog graag aan het Walt Disney verhaal en elk tegengesteld geluid over dit fenomeen wordt handig weggewerkt door statistisch onderzoek, dat weliswaar Evidence Based geaccrediteerd is, maar dit onderwerp handig weet weg te werken.

De wetenschap laat het lijden van veel geadopteerden liever aan henzelf over want wat niet in de statistieken opduikt bestaat niet volgens de overheid en de hulpverlening.

자원

ICAV Memorial Page with Suicide Awareness links and other resources on this topic

입양아티스트

ICAV에서 우리는 입양 예술가들의 작품이 종종 말로 전달하기 힘든 것을 묘사할 수 있기 때문에 그들을 향상시키기 위해 노력합니다. 이에 따라 최근 9월 9일 K-Box 입양인 인수의 밤, Ra Chapman과 나는 그 저녁이 호주 국제 입양아 예술가들의 축하가 되기를 원했습니다. 우리는 여기에서 볼 수 있는 ZINE으로 인쇄물에 그들의 작업 중 일부를 제시할 수 있었습니다.

기타 입양 아티스트

우리는 지난 몇 년 동안 ICAV에서 다른 놀라운 해외 입양아 예술가들의 작품을 선보였습니다. 다음은 공유된 내용을 정리한 것입니다. 이미지를 클릭하시면 작품이 있는 블로그로 이동합니다.

Meg at K-Box Adoptee Takeover Night

메그는 호주에서 자란 한국의 국제 입양아이자 만화가입니다. 그녀는 The Nib, The Lily, Liminal Magazine, The Comics Journal 및 코믹 샌즈, 꾸준한 다이어트, 우리를 연결하는 실마리 그리고 Eisner 상을 수상한 드로잉 파워: 성폭력, 괴롭힘, 생존에 관한 여성의 이야기. 그녀는 국제적으로 만화, 애니메이션 및 영화 작품을 전시하고 대학생들에게 만화 만들기를 가르쳤으며 STARTTS를 통해 이민자 및 난민 배경의 고등학생에게 만화 프로그램을 개발 및 전달했으며 한국의 초등학생에게는 미술 프로그램을 제공했습니다. 메그는 최근 호주에서 백인 부모의 아시아 아이로 살았던 경험과 최근 한국에 거주한 기간, 한국인 어머니를 찾는 데 실패한 경험을 바탕으로 장편 작업을 하고 있다.

그녀는 우리의 작품을 만들었습니다. K-Box 입양인 인수의 밤 판촉물 및 ZINE:

Meg는 또한 입양 아티스트 중 한 명으로 발표되었으며 여기에서 그녀의 프레젠테이션 비디오를 볼 수 있습니다.

당신은 또한 그것을 볼 수 있습니다 웹 버전 형식 읽고 보는 것을 선호하는 사람들을 위해.

자원

메그에 대해 더 알아보기
웹사이트: http://www.megoshea.com
IG: @even.little.meg

우리의 사진 앨범, 라이언의 그리고 에보니 저녁부터 발표

다음 예정 우리의 입양아가 ZINE과 다른 입양아가입니다.

K-Box Adoptee Takeover Night에서 Ebony

Ebony는 아이티 태생의 국제 입양인으로 호주에서 자랐습니다. 그녀는 작품을 통해 우리가 국제 입양인으로서 살아가는 복잡한 문제와 우리의 정체성을 탐구하는 것을 말하는 재능 있는 예술가입니다. 

개성, 입양, 섹슈얼리티, 퀴어니스 및 흑인 정체성의 개념을 탐구하는 데 관심이 있는 호주 현대 예술가로서. Ebony는 그녀의 작업을 구성하기 위해 다양한 재료를 사용하여 드로잉과 표현적인 조각 형태를 만드는 데 자신의 삶의 경험을 활용합니다. 퍼포먼스 역시 그녀의 창작 활동에서 중요한 요소입니다. 2000년에 Ebony는 드래그 개성을 만들었습니다. 코코 매스. 코코는 영혼이 담긴 노래를 부르는 것을 좋아하고 사회에서 직면한 문제에 대해 항상 이야기하고 솔직한 약간의 불량배입니다. Koko는 청중과 함께 재미를 느끼면서 인식에 정면으로 도전합니다. Ebony의 관행은 대담하고 정치적으로 참여하며 그녀가 계속 탐구하는 강력한 시각적 언어로 커뮤니티에 영향을 미치는 문제에 대응합니다. Ebony는 2020년 멜버른의 Victorian College of the Arts에서 현대 미술 석사 과정을 마쳤습니다. 

Ebony는 사람들이 집으로 가져갈 수 있도록 호주의 국제 및 초인종 입양 예술가를 기념하는 인쇄된 잡지인 ZINE에 이 작품을 기고했습니다.

당신이 멜버른에 살고 있다면 그녀의 작품을 더 많이 볼 수 있습니다. 친 친 & 고고 125 Flinders Lane에서. 바는 그녀의 작품으로 장식된 아래에 표시된 그녀의 비디오는 골목길에 투영됩니다. 

그녀는 또한 10월 7일 호주 퍼스트 네이션 입양인 그룹과 함께 참여하고 있습니다. 멜버른 대학교 라는 제목의 전시회에서 채택 된.

이 비디오에 대한 Ebony의 아티스트 성명:

신성한 메이크업, 2019

신성한 메이크업은 내 그림에 생명을 불어넣고 프레임 안에 나를 넣고 내가 그리는 방법을 보여주고 이를 말과 함께 사용하는 한 예입니다. 그림 그리기는 내 연습의 중요한 부분입니다. 나는 종이와 텍스트의 단순한 형태를 존중합니다.

나는 그림의 즉각성을 좋아합니다. 나는 내 그림이 즉흥적일 수 있다고 생각하고 자유롭게 그리는 것을 좋아합니다. 그림을 그릴 때 결과를 계획하지 않고 시작하여 어디로 가는지 확인하고 표시가 내 방향을 안내하도록 합니다. Ebony로서 제 작업은 개인적이고 정직합니다. 내 그림은 내 삶의 감정, 경험 및 특정 순간이 혼합된 것입니다. 이 비디오는 내가 최근에 탐색한 아이디어를 보여주며 공간을 나의 검은 자아로 채우기 위해 모입니다.

에보니 히키의 영화 감상 신성한 메이크업:

자원

ICAV에서 Ebony의 다른 작품:
나는 나니까
두 가지 방법으로 태어났다

Ebony에 대한 자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있습니다.
IG: @ebony.hickey.7

다음 예정 저녁에 메그의 프레젠테이션입니다.

K-Box Adoptee Takeover Night의 Ryan

9월 9일 금요일, 저는 Ra Chapman(한국인 국제 입양인이자 극작가)과 함께 빅토리아 멜버른에서 입양 예술가 행사를 공동 주최했습니다. 몰트하우스 극장. 이번 행사는 라의 놀라운 코미디 연기에 이어, 케이박스 이것은 유머와 어려운 진실을 식탁에 가져다주는 30세 이상의 한국 입양인 루시(한국인 입양아)의 이야기입니다.

작년에 라가 2020년 상을 받았을 때 연극 낭독회에서 영광스럽게 생각했어요 패트릭 화이트 극작가상 이 작품을 위해 시드니에서.

연극이 끝난 후 우리는 재능 있는 해외 입양아 예술가들이 자신들의 작품에 대해 10분 정도의 짧은 시간을 발표하도록 했습니다.

다음 몇 개의 블로그에서는 이들 입양아티스트의 프레젠테이션을 소개하고 우리가 저녁에 집에 가져가는 기념품으로 그들의 작품을 전시하는 작은 잡지인 ZINE을 위해 캡처한 일부 작품을 소개합니다.

저에게 저녁의 하이라이트는 학자이자 작가이자 팟캐스트의 공동 진행자인 한인 입양인의 낭독이었습니다. 채택된 느낌, 라이언 구스타프손. Ryan은 작가이자 연구원이며 팟캐스터입니다. 그들의 가장 최근 간행물은 Liminal의 선집에 나오는 'Whole Bodies'입니다. 소실 반대: 기억에 관한 에세이 (판테라 프레스, 2022). Ryan은 또한 공동 진행자입니다. 한국 입양인 입양 연구 네트워크 (카른).

Ryan의 프레젠테이션은 강력하고 웅변적이며 신랄하고 순수한 솔직함으로 내 영혼에 울려 퍼졌습니다. 우리가 첫 번째 어머니에 대해 느끼는 감정에 대해 그들이 공유한 많은 내용을 공감할 수 있었기 때문입니다.

Ryan Gustafsson과 Lynelle Long

Ryan이 쓴 글에서 발췌한 내용을 들어보십시오. 서로 다른 이름으로 만났어.

자원

다음에서 Ryan을 팔로우할 수 있습니다.
웹사이트: http://www.ryangustafsson.com
IG: @crewneckgreen

우리의 사진 앨범 저녁의.

다음 예정 Ebony의 저녁 프레젠테이션입니다.

Ra Chapman의 K-Box Play 입양인 검토

~에 의해 케일라 커티스, 호주에서 자란 한국 입양인, 사회 복지사 및 입양 전문 상담사.

나는 케이박스 입양인 인수의 밤 몰트하우스에서 9월 9일 호주 멜버른에서 Ra Chapman의 K-Box 경기를 관람했습니다.

개인적으로 보고나서 설렘을 느낀다. 케이박스 대면하고 감정적 인 명료함으로 내 개인적인 입양 경험을 많이 포착했기 때문입니다. 그 후 Ra에 대한 내 의견은 다음과 같습니다. 다른 사람들, 특히 우리 가족에게는 너무 은밀하고 보이지 않는 불편하고 직면한 문제를 포함하여 우리가 탐색해야 하는 일부에 빛을 비추어 주셔서 감사합니다.”  

케이박스 현재 멜버른에 거주하고 있는 남호주 한인 입양인인 Ra Chapman이 각본과 감독을 맡았습니다. 이 연극은 호주 국제 입양인 경험의 복잡성과 뉘앙스를 밝히고 국제 입양인을 주인공으로 둔 최초의 독특한 연극입니다. Ra는 그녀와 다른 입양인들이 입양의 경험을 바탕으로 연극을 썼습니다. 금요일 밤에 연극을 본 입양인의 피드백은 입양인의 경험을 묘사하는 것이 관련이 있을 뿐만 아니라 자신의 입양 경험을 자극적이고 진실되게 표현했다는 것입니다.

연극은 30세 이상의 한국 입양인이 양부모와 관계를 탐색하는 이야기였으며 입양이 그녀의 삶에 미친 영향, 즉 입양이 그녀의 정체성, 그녀의 내부 작업 모델, 자신에 대한 감각과 양부모와의 유대감. 정체성, 소속감, 상실과 슬픔, 인종, 입양의 평생 영향, 인종차별, 고정관념, 애착, 소속감, 백인 특권/백인 워싱, '단일 이야기의 위험', 입양 문제에 대해 이야기하고 가족과 이러한 어려운 토론을 탐색하는 방법. 연극이 잘한 것은 이러한 핵심 문제가 이해, 검증, 탐구 또는 지원되지 않을 때 입양인과 가족 관계에 미치는 영향을 탐구한 것입니다. 이러한 문제를 탐색하고 관심을 갖기 시작하는 많은 입양인에게 정상적인 것처럼 입양 '동화' 또는 '행복한 입양' 이야기가 분리되기 시작하면서 가족 관계에 불안정한 영향이 있을 수 있습니다. 

L에서 R로: Jeffrey Liu, Ra Chapman, Susanna Qian

입양 분야에서 일하는 모든 전문가에게 이 놀이는 국제 입양인이 입양 경험과 입양 가족 내에서 탐색해야 하는 역학, 관계, 인종 간 경험 및 도전에 대한 깊고 귀중한 통찰력을 제공하는 훌륭한 리소스입니다. 물론 코미디와 풍자를 활용한 극과 감정의 강렬하고 아름다운 독백, 상징주의를 극명하게 전달한 것은 친밀한 네 명의 배우들의 뛰어난 연기가 돋보인다. 

그것은 강력하게 전달되고 받아들여졌고, 참석한 많은 입양인들은 감정적이고 불안정한 느낌을 받았지만 연결되고, 보고, 지원받았습니다. 마찬가지로, 입양 부모는 자녀의 입양에서 자신의 역할에 대해 확신이 서지 않고, 직면하고, 호기심을 갖게 될 수도 있습니다. 결국, 입양인과 부모 모두를 하나로 모아 입양 경험에 대해 협력하고 입양인의 여정을 더 잘할 수 있는 가능성을 열어준다고 생각합니다.

연극이 끝난 후 나는 입양인의 창의적인 작업과 프로젝트를 공유하는 감동적인 연설과 다른 공연을 높이 평가했습니다. 또한 저녁에는 내가 기대하는 바에 따라 밀접하게 따를 예정인 다른 흥미로운 입양인 주도 프로젝트와 개발 중인 창의적인 작업에 대해 언급했습니다.  

저녁에 나에게 가장 중요한 점은 이 행사를 통해 입양인들이 함께 모일 수 있었던 놀라운 방식이었습니다. 이것은 지역 사회에 둘러싸여 있을 때 입양인의 집단적인 치유력을 강조하고, 안전하고 지원되는 방식으로 입양인의 목소리를 높이고, 보고 듣고 느끼는 강한 소속감. 호주 입양인 커뮤니티가 강해지고 있다는 사실을 알게 되어 기쁩니다!

저는 우리가 커뮤니티로서 함께 개방적이고 환영받는 토론을 계속할 수 있기를 바랍니다. 그래서 우리 모두는 특히 입양인에게서 실제 경험을 가진 사람들로부터 배울 수 있는 혜택을 받을 수 있습니다.

친애하는 Ra, 귀하의 강력한 영향력과 귀하의 창의적인 작업이 우리의 모든 학습을 형성하고 호주 입양 커뮤니티의 역량을 강화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알려주세요.

나는 모두가 볼 것을 권장합니다 Ra Chapman의 플레이 K-Box 9월 18일까지만 표시됩니다. 입양 부모, 입양인, 입양 전문가 및 광범위한 커뮤니티.

우리의 사진 앨범 저녁부터.

9월 9일 몰트하우스의 K-Box 입양인 인수의 밤 이벤트는 우리에게 자랑스럽게 제시되었습니다 몰트하우스 극장, 지원 관계 호주 국제 입양인 및 가족 지원 서비스(ICAFSS) 소액 보조금, 국제 입양인의 목소리(ICAV), 국제 사회 서비스(ISS) 호주, 그리고 우리의 훌륭한 입양인 주도 조직 및 커뮤니티 기반 그룹이 주최합니다. Lynelle Long과 Ra Chapman이 이끄는 ICAV 호주 한인 입양인 네트워크(KAIAN).

다음 예정 ICAV 블로그에는 당사의 입양아티스트 공연 중 일부가 있습니다. 몰트하우스의 밤을 넘겨라 그리고 작품에서 매거진 행사장에서 나눠준 잡지.

저녁에 참석한 라 채프먼과 한국 입양인들
사진: Lynelle Long

자원

깊은 후회 또는 위대한 사랑? 입양인 놀이는 연결에 대한 열망을 보여줍니다.

K-Box: 맹렬한 코미디로 호주 중산층에 질문

불법 입양과 강제 재결합

대부분의 사람들은 입양이 모두 합법적이고 합법적이라고 생각합니다. 대부분의 사람들은 입양인이 첫 어머니를 만나고 싶어한다고 가정합니다. Aimee의 이야기는 모든 입양이 합법적인 것은 아니며 미디어의 개입이 재결합을 원하지도, 준비하지도 않은 입양인에게 항상 도움이 되거나 친절하지 않다는 가혹한 현실을 강조합니다.

이 비디오에서 공유되지 않은 Aimee의 이야기의 가장 나쁜 부분은 대만 정부가 그녀의 불법 입양에 책임이 있는 인신매매자들을 기소했음에도 불구하고 현재까지 대만 정부나 호주 정부가 Aimee를 돕기 위해 아무 것도 제안하지 않았다는 것입니다. 불법 입양의 지속적인 영향을 다루는 구체적인 방법. 기소된 대만의 Julie Chu 인신매매 조직의 결과인 Aimee와 함께 호주에는 전체 대만 입양인 집단이 있습니다. 아무도 이 입양인을 확인하고 입양이 어떻게 되었는지 알려주거나 구체적인 지원을 알리기 위해 후속 조치를 취하지 않았습니다.

호주와 대만이 오늘날에도 계속해서 국제 입양을 촉진하는 것이 어떻게 윤리적입니까?, 과거의 잘못에 대한 인식이나 이러한 희생자에 대한 영향을 해결하려는 시도 없이? 이것은 최악의 시나리오에서 가장 영향을 받은 사람에 대한 보살핌의 의무가 완전히 결여된 국제 입양입니다.

Aimee의 사진을 클릭하면 그녀의 몫을 들을 수 있습니다.

에이미

자원

불법 및 불법 입양의 생생한 경험 웨비나 여기에는 또 다른 인신매매된 대만 입양인인 Kimbra Butterworth-Smith가 포함됩니다.

불법 입양에서 정의와 책임이 발생합니까?

불법체류입양의 생생한 경험

불법 입양에 반대하는 목소리가 유엔에서 연설하다

ICAV 관점 문서: 불법 및 불법 입양에 대한 대응을 위한 실제 경험 제안 프랑스어 및 영어

불법 및 불법 입양 관행을 마침내 인정한 정부

어디에도 속하지 않는 느낌

Michelle은 미국에서 가장 웅변적인 입양인 중 한 명입니다. 비디오 시리즈. 그녀는 도전에 대해 너무 개방적이고 정직하며 입양에서 가장 숨겨져 있는 주제, 즉 섭식 장애와 자살 시도, 그리고 그 기저에 깔려 있는 주제에 대해 말할 수 있는 그녀의 용기를 좋아합니다. 그리고 우리의 기원의 진실을 알아야 하고 소속될 장소를 찾기 위한 투쟁.

Michelle의 이미지를 클릭하면 그녀의 비디오를 들을 수 있습니다.

미셸

자원

Michelle의 다른 블로그 읽기: 어머니 그리고 문 대통령에게 보내는 편지.

입양 가족 및 섭식 장애 회복

국제 입양인의 섭식 장애 위험: 스웨덴 국민 등록부를 사용한 코호트 연구

입양 아동의 섭식 장애

나는 섭식 장애가 있습니까?

미국 입양 청소년과 청년의 섭식 장애 행동 증상: Add Health 조사 결과

아동기 외상과 섭식 장애 사이의 연관성

입양 및 섭식 장애: 고위험군?

섭식 장애에 기여할 수 있는 애착 문제

유전 거울로 식별

입양되지 않은 사람들은 생물학이 중요하다는 사실을 쉽게 잊습니다. 우리의 생물학이 우리 주변을 비추는 것을 보고 우리의 정체성과 자아감 형성에 기초를 둡니다.

우리의 짧은 이야기에서 비디오 시리즈, 나는 아기의 눈을 들여다보고 처음으로 자신이 비춰지는 모습과 그에게 미친 영향에 대한 Ben의 말을 좋아합니다. 나는 내 아이를 낳고 나서야 비로소 내 안의 더 깊은 안정감, 즉 이전에는 느껴보지 못한 소속감을 느꼈기 때문에 이에 대해서도 확실히 말할 수 있습니다.

Ben의 이미지를 클릭하면 그의 비디오를 볼 수 있습니다.

베냐민

Genetic Mirrors의 중요성에 대해 설명하는 리소스:

입양 부모를 위한 생각
새처럼 자유 롭다

동영상: 유전적 미러링 – 그것이 무엇이며 입양된 사람들에게 어떤 영향을 미치며 이에 대해 할 수 있는 일 (콜롬비아 국제 입양인 Jeanette Yoffe)

당신은 벤을 따라갈 수 있습니다 @ 인스타그램 the_quiet_adoptee

입양 이전에 살아온 삶

저는 Meseret이 우리 지역의 또 다른 나이든 국제 입양인으로서 공유하는 메시지를 정말 좋아합니다. 비디오 시리즈. 이는 예비 부모에게 자녀가 새로운 입양 가족 및 국가로 돌아오기 전의 경험과 삶을 존중하라는 메시지를 제공합니다. 특히 언어가 장벽일 때 입양인이 새 가족을 "신뢰"하기를 기대하는 것이 얼마나 어려운지 일깨워줍니다. 그것은 우리가 노령 입양을 시작할 때 가족의 필요를 지원하는 것에 대해 현실적으로 도움이 됩니다.

Meseret의 이미지를 클릭하여 그녀의 공유를 들어보세요.

메제렛

자원

고령 입양인의 전환 외상

Walk: Meseret Cohen의 실화

한국어
%%바닥글%%