입양인의 자살

~에 의해 힐브란트 웨스트라, born in South Korea and adopted to the Netherlands, founder of Adoptee & Foster Care (AFC) Netherlands

ATTENTION TO SUICIDE AMONGST ADOPTEES

Five times higher than average

Hardly anyone really wants to know, and people don’t talk about it easily, let alone the adoptees’ attention when it happens. Usually the attention goes to the #adoptiveparents and the adoptees are often alone in the rain.

Last week was the book launch of adoptive mother Rini van Dam’s book #donderdagen in Sneek. Speakers’ introductions rightly focused on the author, of course, but one of the topics why the book was created was Sannison’s death. A fellow Korean adoptee who ended her life before she was 17 and her funeral service was on November five, my birthday. She had just broken up with a fellow adoptee shortly before. It was 1991, the year when association for adopted Koreans, Arierang, held its first major national meeting. The year where loves both blossomed and burst apart. The year I became aware of what and pain and sorrow lurked beneath us all.

Two years later, Julia, a Korean adoptee from Belgium who left life just before she turned 21, died and her funeral service was on 5 November, my birthday. Her adoptive parents, however, did not want adoptees at the funeral service.

A few years later, I would lose my own sister, Joo Min, while stationed as a UN soldier in Bosnia. We don’t really know why she chose to save two boys in their fall in the French Italian Alps when she must have known it would be fatal for her herself.

Yesterday, I was reminded of the above. A painful but perhaps the most necessary confrontation with my personal history to learn through this hard road that I could no longer look away from my inner development. Since then, I have been working hard for the suffering of adoptees around the world. But instead of praise and support, I received threats and angry adoptive parents in my path. Some even threatened to want to kill me. But angry adoptees and #scientists, especially from the Netherlands, also tried to take my message off the air. Until the Swedish research by Anders Hjern, Frank Lindblad, Bo Vinnerljung came out in 2002 and substantiated my experiences and suspicions.

Existential trauma to suicide shows a relationship with the tearing process created by relinquishment and #adoption. Since then, such outcomes have surfaced all over the world except in the Netherlands. The Netherlands still likes to indulge in the Walt Disney story and any contrary noise about this phenomenon is conveniently dismissed by statistical research, which, although Evidence Based accredited, manages to conveniently dismiss this issue.

Science prefers to leave the suffering of many adoptees to themselves because what doesn’t show up in the statistics doesn’t exist according to the government and adoption agencies.

네덜란드어 원본

AANDACHT VOOR #ZELFDODING ONDER #GEADOPTEERDEN

Vijf keer hoger dan gemiddeld

Bijna niemand wil het echt weten, en men spreekt er niet makkelijk over, laat staan dat de geadopteerden de aandacht krijgen als het gebeurt. Meestal gaat de aandacht naar de #adoptieouders en staan de geadopteerden vaak alleen in de regen.

Gisteren was de boekuitreiking van het boek #donderdagen van adoptiemoeder Rini van Dam in Sneek. De inleidingen van sprekers waren natuurlijk terecht gericht op de schrijfster, maar een van de onderwerpen waarom het boek is ontstaan is de dood van Sannison. Een mede Koreaanse geadopteerde die voor haar 17e een eind maakte aan haar leven en haar rouwdienst was op vijf november, mijn verjaardag. Ze had kort daarvoor net de prille verkering met een medegeadopteerde uitgemaakt. Het was 1991, het jaar dat vereniging voor geadopteerde Koreanen, Arierang, haar eerste grote landelijke bijeenkomst achter de rug had. Het jaar waar zowel liefdes opbloeiden, maar ook uit elkaar spatten. Het jaar dat ik mij gewaar werd welk en pijn en verdriet onder ons allen schuil ging.

Twee jaar later, overleed Julia, een Koreaanse geadopteerde uit België die net voor haar 21e het leven verliet en haar rouwdienst was op vijf november, mijn verjaardag. Haar adoptieouders echter wilden geen geadopteerden bij de rouwdienst.

Enkele jaren later zou ik mijn eigen zus, Joo Min, verliezen terwijl ik gestationeerd was als VN soldaat in Bosnië. We weten niet echt waarom ze verkoos om twee jongens in hun val in de Frans Italiaanse Alpen te redden terwijl ze geweten moet hebben dat het haar zelf noodlottig zou worden.

Gisteren werd ik aan het bovenstaande herinnerd. Een pijnlijke, maar wellicht de meest noodzakelijke confrontatie met mijn persoonlijke historie om via deze harde weg te leren dat ik niet langer weg kon kijken van mijn innerlijke ontwikkeling. Sindsdien heb ik mij hard gemaakt voor het leed van geadopteerden over de hele wereld. Maar inplaats van lof en ondersteuning ontving ik bedreigingen en boze adoptieouders op mijn pad. Sommigen dreigden mij zelfs om te willen brengen. Maar ook boze geadopteerden en #wetenschappers, vooral uit Nederland, probeerden mijn boodschap uit de lucht te halen. Totdat het Zweedse onderzoek van Anders Hjern, Frank Lindblad, Bo Vinnerljung in 2002 uitkwam en mijn ervaringen en vermoedens staafde.

Het existentiële trauma tot zelfdoding laat een relatie zien met het verscheurende proces dat ontstaat door afstand en #adoptie. Sindsdien zijn over de hele wereld dergelijke uitkomsten opgedoken behalve in Nederland. Nederland laaft zich nog graag aan het Walt Disney verhaal en elk tegengesteld geluid over dit fenomeen wordt handig weggewerkt door statistisch onderzoek, dat weliswaar Evidence Based geaccrediteerd is, maar dit onderwerp handig weet weg te werken.

De wetenschap laat het lijden van veel geadopteerden liever aan henzelf over want wat niet in de statistieken opduikt bestaat niet volgens de overheid en de hulpverlening.

자원

ICAV Memorial Page with Suicide Awareness links and other resources on this topic

Ra Chapman의 K-Box Play 입양인 검토

~에 의해 케일라 커티스, 호주에서 자란 한국 입양인, 사회 복지사 및 입양 전문 상담사.

나는 케이박스 입양인 인수의 밤 몰트하우스에서 9월 9일 호주 멜버른에서 Ra Chapman의 K-Box 경기를 관람했습니다.

개인적으로 보고나서 설렘을 느낀다. 케이박스 대면하고 감정적 인 명료함으로 내 개인적인 입양 경험을 많이 포착했기 때문입니다. 그 후 Ra에 대한 내 의견은 다음과 같습니다. 다른 사람들, 특히 우리 가족에게는 너무 은밀하고 보이지 않는 불편하고 직면한 문제를 포함하여 우리가 탐색해야 하는 일부에 빛을 비추어 주셔서 감사합니다.”  

케이박스 현재 멜버른에 거주하고 있는 남호주 한인 입양인인 Ra Chapman이 각본과 감독을 맡았습니다. 이 연극은 호주 국제 입양인 경험의 복잡성과 뉘앙스를 밝히고 국제 입양인을 주인공으로 둔 최초의 독특한 연극입니다. Ra는 그녀와 다른 입양인들이 입양의 경험을 바탕으로 연극을 썼습니다. 금요일 밤에 연극을 본 입양인의 피드백은 입양인의 경험을 묘사하는 것이 관련이 있을 뿐만 아니라 자신의 입양 경험을 자극적이고 진실되게 표현했다는 것입니다.

연극은 30세 이상의 한국 입양인이 양부모와 관계를 탐색하는 이야기였으며 입양이 그녀의 삶에 미친 영향, 즉 입양이 그녀의 정체성, 그녀의 내부 작업 모델, 자신에 대한 감각과 양부모와의 유대감. 정체성, 소속감, 상실과 슬픔, 인종, 입양의 평생 영향, 인종차별, 고정관념, 애착, 소속감, 백인 특권/백인 워싱, '단일 이야기의 위험', 입양 문제에 대해 이야기하고 가족과 이러한 어려운 토론을 탐색하는 방법. 연극이 잘한 것은 이러한 핵심 문제가 이해, 검증, 탐구 또는 지원되지 않을 때 입양인과 가족 관계에 미치는 영향을 탐구한 것입니다. 이러한 문제를 탐색하고 관심을 갖기 시작하는 많은 입양인에게 정상적인 것처럼 입양 '동화' 또는 '행복한 입양' 이야기가 분리되기 시작하면서 가족 관계에 불안정한 영향이 있을 수 있습니다. 

L에서 R로: Jeffrey Liu, Ra Chapman, Susanna Qian

입양 분야에서 일하는 모든 전문가에게 이 놀이는 국제 입양인이 입양 경험과 입양 가족 내에서 탐색해야 하는 역학, 관계, 인종 간 경험 및 도전에 대한 깊고 귀중한 통찰력을 제공하는 훌륭한 리소스입니다. 물론 코미디와 풍자를 활용한 극과 감정의 강렬하고 아름다운 독백, 상징주의를 극명하게 전달한 것은 친밀한 네 명의 배우들의 뛰어난 연기가 돋보인다. 

그것은 강력하게 전달되고 받아들여졌고, 참석한 많은 입양인들은 감정적이고 불안정한 느낌을 받았지만 연결되고, 보고, 지원받았습니다. 마찬가지로, 입양 부모는 자녀의 입양에서 자신의 역할에 대해 확신이 서지 않고, 직면하고, 호기심을 갖게 될 수도 있습니다. 결국, 입양인과 부모 모두를 하나로 모아 입양 경험에 대해 협력하고 입양인의 여정을 더 잘할 수 있는 가능성을 열어준다고 생각합니다.

연극이 끝난 후 나는 입양인의 창의적인 작업과 프로젝트를 공유하는 감동적인 연설과 다른 공연을 높이 평가했습니다. 또한 저녁에는 내가 기대하는 바에 따라 밀접하게 따를 예정인 다른 흥미로운 입양인 주도 프로젝트와 개발 중인 창의적인 작업에 대해 언급했습니다.  

저녁에 나에게 가장 중요한 점은 이 행사를 통해 입양인들이 함께 모일 수 있었던 놀라운 방식이었습니다. 이것은 지역 사회에 둘러싸여 있을 때 입양인의 집단적인 치유력을 강조하고, 안전하고 지원되는 방식으로 입양인의 목소리를 높이고, 보고 듣고 느끼는 강한 소속감. 호주 입양인 커뮤니티가 강해지고 있다는 사실을 알게 되어 기쁩니다!

저는 우리가 커뮤니티로서 함께 개방적이고 환영받는 토론을 계속할 수 있기를 바랍니다. 그래서 우리 모두는 특히 입양인에게서 실제 경험을 가진 사람들로부터 배울 수 있는 혜택을 받을 수 있습니다.

친애하는 Ra, 귀하의 강력한 영향력과 귀하의 창의적인 작업이 우리의 모든 학습을 형성하고 호주 입양 커뮤니티의 역량을 강화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알려주세요.

나는 모두가 볼 것을 권장합니다 Ra Chapman의 플레이 K-Box 9월 18일까지만 표시됩니다. 입양 부모, 입양인, 입양 전문가 및 광범위한 커뮤니티.

우리의 사진 앨범 저녁부터.

9월 9일 몰트하우스의 K-Box 입양인 인수의 밤 이벤트는 우리에게 자랑스럽게 제시되었습니다 몰트하우스 극장, 지원 관계 호주 국제 입양인 및 가족 지원 서비스(ICAFSS) 소액 보조금, 국제 입양인의 목소리(ICAV), 국제 사회 서비스(ISS) 호주, 그리고 우리의 훌륭한 입양인 주도 조직 및 커뮤니티 기반 그룹이 주최합니다. Lynelle Long과 Ra Chapman이 이끄는 ICAV 호주 한인 입양인 네트워크(KAIAN).

다음 예정 ICAV 블로그에는 당사의 입양아티스트 공연 중 일부가 있습니다. 몰트하우스의 밤을 넘겨라 그리고 작품에서 매거진 행사장에서 나눠준 잡지.

저녁에 참석한 라 채프먼과 한국 입양인들
사진: Lynelle Long

자원

깊은 후회 또는 위대한 사랑? 입양인 놀이는 연결에 대한 열망을 보여줍니다.

K-Box: 맹렬한 코미디로 호주 중산층에 질문

입양인으로서의 치료 수용

~에 의해 올렉 로히드, 러시아에서 미국으로 채택되었습니다. 설립자 승산 극복.

처음 치료실에 갔을 때를 기억합니다.

나는 그것이 부끄러웠다.

나는 그것의 모든 면이 싫었다.

나는 그것을 나약함의 표시로 보았다.

내가 고대했던 모든 것들 중에서 이것은 내 목록의 맨 아래에있었습니다.

드라이브 오버가 생각나네요.

“내가 왜 여기까지 가야 합니까?”

"이건 필요없어."

"이건 바보야."

그 말마다 나는 점점 더 화가 났다.

차에서 내리던 기억이 난다.

한 마디도 하지 않고, 팔짱을 끼고 좌절에 빠진 부모님보다 앞서 달립니다.

"어서 오십시오!" 접수원이 말했다.

나는 응답하지 않았다.

"오른쪽에 있는 이중문으로 해주세요."

이중문을 열자 바로 눈이 마주쳤다.

나보다 훨씬 어린 아이들로 가득 찬 방.

방 전체를 스캔했습니다.

모두들 뭔가를 하고 있었다.

일부는 퍼즐을 맞추었습니다.

다른 사람들은 그림을 그리고 있었습니다.

"이건 나를 위한 게 아니야." 내가 속삭였다.

나는 그 자리를 향해 나아갔다.

일생에 걸쳐 너무도 익숙해진 곳.

방의 구석입니다.

나는 거기에 조용히 앉아 시계가 오후 8시를 가리키기만을 기다렸다.

"잘 지내?" 근무 중인 치료사에게 물었다.

응답 없음.

내가 첫 말을 하기까지 몇 주가 걸렸다.

치료사가 나에게 접근했을 때 방 구석에 앉아 있었던 것을 기억합니다.

더 이상 참을 수 없었다. 나는 무너졌다.

나는 눈물을 참으며 그녀에게 모든 것을 말했다.

나는 그녀에게 내가 친가족을 얼마나 그리워했는지 이야기했습니다.

나는 그녀에게 내가 학교에서 왕따를 당하고 있다고 말했다.

나는 그녀에게 집으로 돌아가는 투쟁에 대해 이야기했다.

말 한마디 한마디에 큰 위로를 받았다.

불행히도 이것은 마지막 세션 중 하나였습니다.

나는 내가 가장 잘 아는 침묵으로 되돌아갔다.

10년 전까지만 해도 저는 "치료"라는 단어를 큰 소리로 말했습니다.

저는 대학 1학년이었습니다.

이야기할 사람이 필요했습니다.

과거는 내 마음 뒤에 있었다.

바로 상담/정신건강과에 갔다.

더 이상 부끄럽지 않았습니다.

걸었던 기억이 납니다.

내딛을 때마다 힘이 솟는 느낌.

나는 내 방식대로 치료를 내 삶에 받아들였습니다.

세션에 가는 것이 큰 도움이 되었습니다.

그들은 내가 과거의 외상적 경험을 처리하고 재구성하는 데 도움을 주었습니다.

그들은 내가 주제와 내가 믿기로 선택한 이야기에 대해 호기심을 갖도록 도왔습니다.

강함이 아니라 약함의 표시로 여겨진다는 이야기.

부끄러워해야 할 치료 이야기.

호기심은 내가 이러한 이야기를 많이 바꾸는 데 도움이 되었습니다.

호기심은 내가 치료를 내 정체성의 일부, 내 삶의 일부로 받아들이는 데 도움이 되었습니다.

Oleg에 대한 자세한 내용은 그의 마지막 블로그를 참조하십시오. 입양인의 두려움과 취약성
Facebook, Instagram 및 LinkedIn @overcomingodds에서 그를 팔로우하세요.

돈은 캐나다 원주민으로서 잃은 것을 보상하지 않습니다

~에 의해 젠 이더링턴, 캐나다 원주민으로 태어나 호주 가정에 입양되었습니다.

그것은 처럼 보인다 60 년대 특종에 대한 최종 지불 외출을 시작했습니다. 나는 그것에 대해 그리고 그 과정에 대해 만감이 교차한다.

나는 문화, 가족, 국가의 상실감을 느낀다. 저는 양부모님과 호주에서의 삶이 저에게 준 모든 것에 감사하지 않는다는 말은 아니지만 그렇다고 제가 다른 모든 것에 대해 상실감을 느끼지 않는다는 의미도 아닙니다.

내 친부모는 내가 9살 때 돌아가셨고 그들을 만날 희망은 영원히 사라졌습니다. 내 파트너와 나는 현재 해리 포터를 듣고 있고 나는 그의 부모님의 상실과 그가 느끼는 감정, 그리고 그들에 대해 알고 싶어하는 마음을 이해할 수 있기 때문에 울고 있습니다. 캐나다 고향 사람들이 그들에 대한 이야기를 들려주는데, 나는 너무 기쁘기도 하고 슬프기도 합니다.

다양한 문화행사와 전통에 대한 바이오 사촌들의 게시물을 보고, 내 문화를 모른다는 안타까움을 느낍니다. 여기 호주에 있는 사람들은 제가 캐나다 원주민이라고 말하면서 제 문화에 대해 물었을 때 신이 났어요.

내 친부모는 자녀를 데려가는 것을 원하지 않았기 때문에 더 이상 자녀를 갖지 않았습니다. 나는 항상 오랫동안 잃어버린 형제가 있기를 바랐습니다.

생물학적 연결을 경험할 수 있는 마지막 기회였기 때문에 마지막 유산에 대해 큰 상실감을 느낍니다.

어쨌든, 지불은 $25,000이었고 이 금액이 도움이 되고 차이를 만들 사람이 있다는 것을 알고 있지만 일종의 숨은 돈처럼 느껴지기도 합니다. 나는 그것이 우리 중 많은 사람들에게 일어난 일에 대해 그렇게 많이 생각하지 않습니다.

추가 읽기

$25,000 60년대 특종 생존자들을 위한 합의, "뺨 때리기"

나는 어디에 속해 있습니까?

~에 의해 샤리스 마리아 디아즈, born as Mary Pike Law, cross cultural adoptee born in Puerto Rico

Pote de leche are Spanish words for “milk bottle”. Where I was born, this is how someone is described when they are too white. Yes, too white. That is what I was called at school when bullied. In my teens, I spent many Sundays sunbathing in the backyard of our home. This was one of the many ways I tried to fit in.

My tendency has been to consider myself a transcultural adoptee and not a transracial adoptee, because my adoptive parents were Caucasian like me. Recently, I realized their looks do not make my experience too different from the experience of any transracial adoptee. I was born in Puerto Rico from an American mother and English father and adopted by a Puerto Rican couple. Puerto Ricans have a mix of Native Taino, European and African genes, our skin colors are as varied as the colors of a rainbow. The most common skin tones go from golden honey to cinnamon. For some, I looked like a little milk-colored ghost.

My adoptive mother told me that an effort was made by the Social Services Department, which oversaw my adoption process, to make the closest match possible. She said the only things that did not “match” with her and my adoptive father were my red hair and my parents’ (actually, my natural father’s) religion. I was supposed to be an Anglican but was going to be raised as a Catholic. This was part of the brief information she gave me about my parents, when she confessed that they were not dead as I had been told at 7 years old. She also admitted that I was not born in Quebec, which they also made me believe. I was born in Ponce, the biggest city on the southern shore of the island. She gave me this information when I was 21 years old.

So, at 21 years of age, I discovered that I was a legitimate Puerto Rican born in the island, and also that my natural father was an English engineer and my natural mother was Canadian. I was happy about the first fact and astonished about the rest. Suddenly, I was half English and half Canadian. At 48 years old I found my original family on my mother’s side. Then I discovered this was a misleading fact about my mother. She was an American who happened to be born in Ontario because my grandfather was working there by that time. I grew up believing I was a Québéquois, after that I spent more than two decades believing that I was half Canadian. All my life I had believed things about myself that were not true.

I learned another extremely important fact about my mother. She was an abstract-expressionist painter, a detail that was hidden by my adoptive family in spite of my obvious artistic talent. I started drawing on walls at 2 years old. My adoptive parents believed that art was to be nothing more than a hobby, it was not a worthy field for an intelligent girl who respected herself and that happened to be their daughter. This did not stop me, anyway. After a bachelor’s degree in Mass Communication and a short career as a copywriter, I became a full-time painter at the age of 30. To discover that my mother was a painter, years later, was mind-blowing.

Identity construction or identity formation is the process in which humans develop a clear and unique view of themselves, of who they are. According to Erik Erikson’s psychosocial stages of development, this process takes place during our teen years, where we explore many aspects of our identities. It concludes at 18 years old, or, as more recent research suggests, in the early twenties. By that age we should have developed a clear vision of the person we are. How was I supposed to reach a conclusion about who I was, when I lacked important information about myself?

My search for my original family started when there was no internet, and it took me more than 20 years to find them. I did not arrive in time to meet my mother. A lifelong smoker, she had died of lung cancer. I connected with my half-siblings, all of them older than me. They were born during her marriage previous to her relationship with my father. Two of them were old enough to remember her pregnancy. They had been enthusiastically waiting for the new baby, just to be told that I was stillborn, news that hurt them so much. Before she passed away, my mother confessed to my siblings that I was relinquished for adoption. Through them, I learned what a difficult choice it was for my mother to let me go.

During my search, well-known discrimination against Latinos in sectors of the American culture gave me an additional motive to fear rejection. I didn’t know I had nothing to worry about. My siblings welcomed me with open arms. Reconnecting with them has been such a heartwarming, comforting, life-changing experience. We are united not only by blood, but also by art, music, literature, and by ideas in common about so many things, including our rejection of racism. It was baffling to learn that my opinions about society and politics are so similar to my natural parents’ points of view, which were different, and sometimes even opposite to my adoptive parents’ beliefs.

My siblings remember my father, their stepfather, fondly. With their help I was able to confirm on the Internet that he had passed away too. His life was a mystery not only to me, but to them too. A few years later, I finally discovered his whereabouts. He lived many years in Australia and was a community broadcasting pioneer. A classical music lover, he helped to establish Sydney-based radio station 2MBS-FM and worked to promote the growth of the public broadcasting sector. His contributions granted him the distinction of being appointed OBE by the British government. My mind was blown away for a second time when I learned that he had dedicated his life to a field related to mass communication, which was my career of choice before painting. My eldest half-brother on his side was the first relative I was able to contact. “Quite a surprise!”, he wrote the day he found out that he had a new sister. Huge surprise, indeed. My father never told anyone about my existence. Now I got to know my half-siblings and other family members on his side too. They are a big family, and I am delighted to keep in touch with them.

My early childhood photo

With each new piece of information about my parents and my heritage, adjustments had to be made to the concept of who I am. To be an international, transcultural, transracial adoptee can be terribly disorienting. We grow up wondering not only about our original families, but also about our cultural roots. We grow up feeling we are different from everyone around us, in so many subtle and not so subtle ways… In my case, feeling I am Puerto Rican, but not completely Puerto Rican. Because I may consider myself a true Boricua (the Taino demonym after the original name of the island, Borikén), but in tourist areas people address me in English, and some are astonished to hear me answer in Spanish. More recently, I have pondered if my reserved nature, my formal demeanor, my cool reactions may be inherited English traits. And getting to know about my parents, even some of my tastes, like what I like to eat and the music I love, has made more sense. But in cultural terms I am not American or British enough to be able to wholly consider myself any of these. Where do I belong, then? And how can I achieve completion of my identity under these conditions? It is a natural human need to belong. Many times I have felt rootless. In limbo.

A great number of international adoptees have been adopted into Anglo-Saxon countries, mostly United States and Australia, and many of them come from places considered developing countries. The international adoptee community, which has found in social media a great tool to communicate, receive and give support, and get organized, encourages transracial and transcultural adoptees to connect with their roots. My case is a rare one, because it is the opposite of the majority. I was adopted from the Anglo-Saxon culture to a Latin American culture. I never imagined that this would put me in a delicate position.

Puerto Rico has a 500-year-old Hispanic culture. I am in love with the Spanish language, with its richness and infinite subtleties. I feel so honored and grateful to have this as my first language. We study the English language starting at first grade of elementary school, because we are a United States’ territory since 1898, as a result of the Spanish-American war. We are United States citizens since 1914. We have an independentist sector and an autonomist sector which are very protective of our culture. Historically, there has been a generalized resistance to learning English. In my case, I seem to have some ability with languages and made a conscious effort to achieve fluency, for practical reasons but also because it is the language of my parents and my ancestors.

In 2019 I traveled to Connecticut to meet my eldest half-brother on my mother’s side. That year, a close friend who knew about my reunion with natural family told me that someone in our circle had criticized the frequency of my social media posts in the English language. Now that I am in touch with my family, I have been posting more content in English, and it seems this makes some people uncomfortable. But the most surprising part is that even a member of my natural family has told me that I am a real Boricua and should be proud of it. I was astonished. Who says I am not proud? I have no doubt that this person had good intentions, but no one can do this for me. Who or what I am is for me to decide. But the point is some people seem to believe that connecting with my Anglo-Saxon roots implies a rejection of Puerto Rican culture or that I consider being Puerto Rican an inferior condition, something not far from racism. Nothing could be farther from the truth! I was born in Puerto Rico and love my culture.

Puerto Rico’s situation is complicated, in consequence my identity issues became complicated. I am aware of our island’s subordinated position to a Caucasian English-speaking country; that this circumstance has caused injustices against our people; that our uniqueness needs to be protected and celebrated. Being aware sometimes makes our lives more difficult, because we understand the deep implications of situations. There was a time when I felt torn by the awareness of my reality: being Puerto Rican and also being linked by my ancestry to two cultures which for centuries dedicated their efforts to Imperialism. I am even related through my father to Admiral Horatio Nelson, a historical character that embodies British imperialism. How to reconcile that to my island’s colonial history and situation? Where I was going to put my loyalty? To feel that I was being judged for reconnecting to my original cultures – something every international adoptee is encouraged to do – did not help me in the task of answering these difficult questions.

Even when they were not perfect and made mistakes, my natural parents were good people with qualities I admire. The more I get to know them, the more I love them. The more I know them, the more I see them in me. If I love them, I cannot reject where they came from, which is also a basic part of who I am. Therefore, I have concluded that I cannot exclude their cultures from my identity construction process.

To connect to these cultures until I feel they are also mine is a process. I am not sure if I will ever achieve this, but I am determined to go through this process without any feelings of guilt. To do so is a duty to myself, to be able to become whole and have a real, or at least a better sense of who I am. And it is not only a duty, it is also my right.

네덜란드 양부모가 침묵하는 이유는 무엇입니까?

~에 의해 힐브란트 웨스트라, born in South Korea and adopted to the Netherlands; founder of Adoptee & Foster Care (AFC) Netherlands

An international headache

Adoption is political! Last week there was an 기사 in the Dutch newspaper Trouw by Sam van den Haak. The headline and subtext state:

Support adopted children who are looking for their own parents with a fund
Parents spend tens of thousands of euros to adopt a child. But if adopted children want to find their own parents, there is no money for that. That’s not right, thinks Sam van den Haak, who was adopted from Sri Lanka herself.

It is hopeful to see that since 1989 where I was very involved by providing my critical input to counterbalance adoption debates, more and more adoptees are today emerging who seem to follow in these footsteps. And although I have withdrawn from this shadowy, and at times dangerous, political domain of adoption, I must nevertheless make a comment about the constant protection of adoptive parents by many of these adoptees. These adoptive parents are silent every time and it seems that they are once again sitting out this ‘storm’.

But where Van den Haak talks about prospective parents, it is actually about her adoptive parents at the same time. And it is actually not entirely true that adoptive parents were not aware, or could have been, that there might have been a lot wrong with intercountry adoption (the legal jargon for overseas international adoptions).

A prospective parent who had studied the matter could have known that in most cases there was at least a scent of something not right to it. Now it is mainly shifted by them to governments and adoption mediators – these are organizations that are remarkably often set up by and for adoptive parents.
#STOCKHOLMSYNDROOM

I understand that many adoptees do not wish to criticize their adoptive parents because in many cases that is their last straw to cling to when it comes to a tangible family to belong within. But without these 30,000 adoptive parents in the Netherlands, we would not have the consequences we now see. And if all those adoptive parents did indeed mean well with us, why do they always remain silent en masse and refuse to seek redress from the Dutch government and force it to make better provisions for adoptees who are impacted?

In the meantime, the Ministry of Justice set up an operation smokescreen by organizing a so-called “national consultation” that cost thousands of euros with external consultants who had done little to no preliminary research to create the idea that there would be unbiasedness and room for participation. During one of those first rounds in Utrecht, I already outlined the outcome. The ministry dismissed that as incorrect and premature. Hundreds of hours were in it for participants in these meetings, but in the end I was right. No money for adoptees for things as Van den Haak advocates, but a questionable counter function for post adoption support.

The entire operational execution and money goes to the FIOM in Den Bosch (ISS Netherlands), which also has a questionable reputation in the adoption history by being one of the early facilitators of intercountry adoption.

The whole exercise of the Ministry of Justice could have saved us wasting effort and the money involved could have gone to adoptees. But as is often the case, logic is lacking on these types of cases, and that frustrates many adoptees.

In a personal capacity, Hilbrand Westra

원래 네덜란드어

ADOPTIE IS #POLITIEK (Tammy Chu)
Een internationaal hoofdpijn dossier

Vanochtend stond er een artikel over #adoptie in dagblad Trouw van Sam van den Haak.

Het is hoopvol om te zien dat er sinds (1989) mijn kritische tegenwicht in het adoptiedebat, steeds meer geadopteerden opstaan die in deze voetsporen lijken te volgen. En alhoewel ik mij uit dit schimmige, en bij tijden gevaarlijke, politieke domein van adoptie teruggetrokken heb, moet ik toch een kanttekening plaatsen bij het telkens in bescherming nemen van #adoptieouders door veel van deze #geadopteerden. Deze adoptieouders zwijgen telkens als het graf en het lijkt erop dat ze deze ‘storm’ wederom uitzitten.

Maar waar Van den Haak het over wensouders heft, gaat het eigenlijk tegelijkertijd over haar #adoptieouders. En het klopt feitelijk ook niet helemaal dat adapters niet op de hoogte waren, of the hadden kunnen zijn dat er wellicht van alles mis was 만났습니다.
Een beetje wensouder die zich verdiept have in de materie had kunnen weten dat er in de meeste gevallen er op z'n minst een luchtje aan zat. Nu wordt het door hen vooral afgeschoven op overheden en 양자 택일. 조직은 genoeg vaak juist zijn opgezet door en vanuit Adoptieouders를 죽입니다. 호단?

#STOCKHOLMSYNDROOM

Ik snap wel dat vele geadopteerden als de dood zijn om hun adaptieouders te bekritiseren. 원 dat is in veel gevallen wel hun laatste strohalm als het om een tastbaar #gezin 갓. Maar zonder deze 30.000 Nederland zaten we nu niet met de gevolgen. En al die Adoptieouders het inderdaad zo goed met on gemeend hadden, waarom zwijgen ze dan telkens massaal en weigeren ze bij de Nederlandse overheid verhaal te halen en deze te dwingen betere voorzieningenopteorden?

intussen werd er door het disterie van van Justitie Een Operatie Rookgordijn Opgezet Door een Zogeheten Landelijk 오버 레그 te organiseren wat duizenden euro 's externe 컨설턴트를 만난 Externe 컨설턴트를 만난 externe 컨설턴트를 만난다. Tijdens een van die eerste rondes in Utrecht, schetste ik de uitkomst al. Door het Ministerie werd dat weggewuifd als 부정확한 en te voorbarig. Honderden uren zaten er in voor deelnemers aan deze bijeenkomsten, maar uiteindelijk kreeg ik gelijk. Geen geld voor geadopteerden voor zaken zoals Van den Haak bepleit, maar een twijfelachtige loketfunctie voor Adoptienazorg.
De hele operationele uitvoering en geld gaat naar het Fiom in Den Bosch dat ook een discutable reputatie in de 입양에 대한 자격 증명 er op nahoudt.

MVJ는 MVJ와 함께 해야 할 일을 하고 있습니다. Maar zoals wel vaker, Logica ontbreekt op dit soort dossiers, en dat frustreert menigegeadopteerde.

Op persoonlijke titel, Hilbrand Westra

입양인의 두려움과 취약성

~에 의해 올렉 로히드, 러시아에서 미국으로 채택되었습니다. 설립자 승산 극복.

나는 나의 친가족을 그리워했다.

나는 그들을 다시 보고 싶었다.

하지만, 더 이상 불가능했습니다.

대신에 나는 있는 것에 만족해야 했다.

전화기.

나는 대서양을 가로질러 수천 마일을 여행하면서 그들의 목소리를 들었습니다.

두려움과 사랑의 요소로 가득 찬 목소리.

내 목소리를 듣는 그들.

내가 살아 있고 일이 잘되고 있다는 확신.

통화 사이의 기다림은 견디기 힘들었습니다.

각 전화는 많은 감정을 불러일으켰습니다.

내가 처리할 준비가 되지 않은 감정.

나는 러시아에 살면서 감정을 다스리는 법을 배운 적이 없다.

내 일부는 새로운 것을 시도하고 싶었습니다.

나는 양부모에게로 향했다.

그러나 어깨를 돌리고 입을 열 때마다 즉시 닫혔습니다.

나는 그런 감정을 그들과 공유하는 것이 그들이 뭔가 잘못한 것 같지 않거나 덜 느끼하게 만들 것이라고 느꼈다.

그래서 나는 그것들을 나 자신에게 보관했다.

숨겨진, 표면 아래 깊이.

보이지 않는.

얼마 지나지 않아 내가 겪은 일을 공유할 수 있었습니다.

내가 믿었던 내러티브는 내 부모가 뭔가 잘못한 것 같다는 느낌이 들지 않게 하거나 더 이상 나에게 도움이 되지 않습니다.

나는 양부모와 함께 침실에 앉아 있다가 쓰러졌다.

돌이켜보면 그녀는 내가 어떻게 느끼는지 이해하고 내가 느낀 것을 이야기하는 데 큰 역할을 했습니다.

그녀가 내 말을 듣기로 한 것은 나를 안심시켰습니다.

내가 이야기를 나눈 후 그녀의 말은 내가 느끼는 감정을 느낄 수 있을 만큼 꼭 필요한 위로와 확신을 주었습니다.

나와 나에 대한 그녀의 호기심은 앞으로 몇 년 동안 내가 느끼는 데 도움이 되는 디딤돌이 되었습니다.

Oleg에 대한 자세한 내용은 그의 TedX 강연을 시청하세요. 승산 극복
Facebook, Instagram 및 LinkedIn @overcomingodds에서 그를 팔로우하세요.

헤이그 특별위원회의 콜린 캐디어

~에 의해 콜린 캐디어, adopted from Brazil to France, President of La Voix des Adoptés
Presentation at Session 1, Day 1: Voices of Adoptees Panel

Mesdames et messieurs les représentants des Etats signataires, les délégués et représentants d’associations, d’autorités nationales ou internationales,

Je salue cette espace d’expression ouvert aux acteurs de la société civile, et notamment nous Personnes Adoptées, concernés directement par le sujet qui nous mobilise aujourd’hui et les jours à venir. Je tiens à remercie particulièrement Lynelle LONG (InterCountry Adoptees Voices) pour avoir invité La Voix des Adoptés à se joindre à sa délégation, et également le Bureau Permanent, en la personne de Laura MARTINEZ avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger de nombreuses fois, notamment ces dernières semaines pour nous aider à préparer ce panel.

Je m’appelle Colin CADIER, je suis né en 1980 à Recife (Brésil), adopté à 15 jours par un couple Français dits “expatriés”, je réside aujourd’hui à Marseille (France) où je travaille dans l’administration territoriale en lien avec l’international… Je suis binational (franco-brésilien), tricullturel (franco-sudamericain) et quadrilingue (si je me permets de compter l’anglais). 

Depuis 2019, je suis le Président de La Voix Des Adoptés, une association de droit français, existante depuis 2005 qui agit sur tout le territoire (avec des antennes à Paris, Lille, Lyon, Tour, Marseille) en lien avec de nombreux pays (Brésil, Colombie, Guatemala, Roumanie, Vietnam, Bulgarie ) qui participe aux réunions collégiales d’un organe consultatif traitant particulièrement des sujets liés à l’adoption internationale (aux côtés d’autres associations) et intervient par les témoignages de ses bénévoles auprès d’associations partenaires qui accompagnent notamment les parents/familles candidates à l’adoption. Outre les Groupes de Paroles, et les événements culturels ou conviviaux organisés par la quarantaine de bénévoles investis, nous animons une WebRadio, développons un Jeu pédagogique sur l’adoption et nous travaillons conjointement avec notre Autorité Centrale qui a participé à notre récent séminaire annuel de formation de nos bénévoles, l’Association Racines Coréennes (de 10 ans notre aînée), le SSI France, l’AFA, la Fédération EFA et bien d’autres associations nationales ou locales, en France ou à l’étranger.

Au regard des nombreuses demandes que nous recevons des personnes adoptées faisant des recherches sur leurs origines, force est de constater qu’en l’absence d’un référentiel mondial reconnu par les autorités des Etats concernés, un certain nombre de personnes nées dans certains pays puis recueillies dans des foyers d’un autre pays – au cours des dernières décennies du siècle passé, rencontrent des difficultés à accéder aux informations sur leur famille de naissance, ou sur les circonstances de leur naissance jusqu’à leur arrivée dans leur nouveau foyer… Rédiger et adopter ce nouveau texte en 1994 qui a été ratifié progressivement par un très grand nombre d’Etats soucieux d’établir un cadre structuré sur les conditions spécifiques pour “donner une famille à un enfant” (tout en veillant à respecter le meilleur intérêt de l’enfant), a constitué une avancée majeure. Quant aux modalités d’application dudit texte, chaque Etat signataire en la responsabilité au regard de sa législation et de ses politiques publiques en matière de protection de l’enfance… La diversité des situations socio-politico-économiques des Etats, du rôle des différents acteurs publics ou privés, impliqués, démontrent qu’il demeure encore des points à améliorer.

La convention de La Haye prévoit bien des dispositions concernant les informations détenues par les autorités sur les origines de l’enfant et leur accès avec des conseils appropriés (articles 30 et 31), mais un certain nombre de personnes adoptées devenues adultes recherchent des informations sur leur origine et se heurtent à des fins de non recevoir. Les motifs peuvent être très variés, selon la date, le lieu de naissance et les conditions dans lesquelles la procédure d’adoption s’est déroulée, il existe souvent un écart voire un fossé entre les informations disponibles et celles recherchées par les personnes adoptées dans leur enfance.

C’est pour cette raison que nous, association d’adoptés et EFA (association de parents adoptants/adoptifs), avons adressé un courrier aux trois ministres de tutelle de l’autorité centrale française pour demander la mise en place d’une commission d’experts indépendants dans le but d’éclairer sur des pratiques qui malheureusement laissent AUJOURD’HUI des personnes sans réponses à leurs questionnements. Et pourtant, ces adoptés n’ont d’autre choix que de se tourner vers les autorités compétentes (les autorités centrales et celles intervenant dans la protection de l’enfance) pour tenter d’obtenir des clarifications ou des explications.

Il est vrai que dans le cadre de la récente réforme engagée par le gouvernement français concernant les structures en charge des politiques publiques de protection de l’enfance, notre association a été invitée à prendre part aux instances de gouvernance de la nouvelle entité en cours d’installation. Nous sommes très reconnaissants de cette place qui nous est accordée d’autant plus que nous comptons apporter notre savoir “expérienciel” sur les questions liées à la Recherche des Origines et la mise en place de dispositifs d’accompagnement (administratif, socio-psychologique) ou d’assistance juridique pour les personnes adoptées, et idéalement avec des mécanismes (ou instruments) de coopération avec les autorités compétentes (centrales) des pays dits de naissance.

Nous espérons voir la nouvelle structure se doter des moyens nécessaires pour pouvoir répondre à la demande des personnes adoptées. Il est à noter que de nombreuses personnes adoptées (aujourd’hui adultes, majeures révolues) correspondent à des adoptions qui ont eu lieu avant 1993, comme en témoignent les statistiques (puisque le nombre d’enfants nées et adoptées à l’étranger a diminué de façon progressive mais plutôt significative au fil des années jusqu’à nos jours – passant de plusieurs milliers par an à quelques centaines). Même si pour la plupart des adoptions qui ont eu lieu à partir des années 2000, les données sont disponibles et accessibles, il n’en demeure pas moins un besoin d’accompagnement au moment notamment où la personne adoptées exprime son souhait éventuel de retrouver les membres de sa famille de naissance… Certaines autorités centrales se proposent de faire le nécessaire, d’autres sont démunies ou ne disposent pas des moyens légaux, humains, matériels ou financiers nécessaires… Enfin le paysage des structures privées lucratives ou non lucratives n’en n’est pas moins varié : des personnes peu scrupuleuses ou malveillantes, aux bénévoles dévoués mais pas forcément “préparées” ou outillées pour faire face à des situations humaines complexes voire dramatiques, sans oublier la barrière de la langue… Tout cela nous conduit aujourd’hui à attirer votre attention Mesdames et Messieurs sur cette réalité: Comment orientons nous les personnes adoptées qui sont notamment plus âgées que vos respectifs organismes (créés à partir des années 2000), ou celles qui rencontrent encore, dans certains cas, des difficultés à trouver les informations sur leurs origines ? 
Dialoguer, coopérer et proposer des actions conjointes, constituent un moyen possible et positif pour permettre d’avancer, de répondre aux besoins des personnes adoptées ou des associations qui comptent sur le pouvoir d’intervention des autorités compétentes.

Je Vous remercie pour votre écoute et vous souhaite des échanges riches au cours au cours des prochains jours.

영어 번역

Ladies and gentlemen, representatives of the signatory States, delegates and representatives of associations, national or international authorities,

I welcome this space of expression open to the actors of civil society, and in particular to us Adopted Persons, directly concerned by the subject that mobilizes us today and in the days to come. I would like to thank in particular Lynelle Long (InterCountry Adoptees Voices) for inviting La Voix des Adoptes to join her delegation, and also the Permanent Bureau, in the person of Laura Martinez with whom I have had the opportunity to exchange many times, especially in the last few weeks to help us prepare this panel.

My name is Colin CADIER, I was born in 1980 in Recife (Brazil), adopted at 15 days by a French couple called “expatriates”, I now reside in Marseille (France) where I work in the international territorial administration. I am bi-national (Franco-Brazilian), tri-cultural (Franco-South American) and quad-lingual (if I allow myself to count English).

Since 2019, I am the President of La Voix Des Adoptés, an association under French law, existing since 2005, which acts on the whole territory (with branches in Paris, Lille, Lyon, Tour, Marseille) in connection with many countries (Brazil, Colombia, Guatemala, Romania, Vietnam, Bulgaria ), which participates in the collegial meetings of a consultative body dealing particularly with topics related to international adoption (alongside other associations) and intervenes through the testimonies of its volunteers with partner associations that accompany in particular parents/families applying for adoption. In addition to the discussion groups and the cultural or social events organised by the forty or so volunteers involved, we run a WebRadio, develop an educational game on adoption and work jointly with our Central Authority, which took part in our recent annual training seminar for our volunteers, the Korean Roots Association (10 years older than us), ISS France, AFA, the EFA Federation and many other national or local associations, in France and abroad.

입양된 사람들로부터 그들의 기원을 조사하는 수많은 요청을 고려할 때, 관련 국가 당국이 인정하는 세계적인 참조 시스템이 없는 경우 특정 국가에서 태어나 집으로 데려가는 특정 수의 사람들이 있다는 것이 분명합니다. 다른 나라에서 – 지난 세기의 지난 수십 년 동안 – 가족에 대한 정보 또는 새 집에 도착할 때까지 출생 상황에 대한 정보에 접근하는 데 어려움을 겪었습니다. 1994년에 이 새로운 문서의 초안을 작성하고 채택했으며, "자녀에게 가족을 제공"(최고의 존중을 위해 주의하면서 아동의 이익), 주요 발전을 구성했습니다. 상기 텍스트의 적용 방식과 관련하여, 각 서명국은 아동 보호 측면에서 자체 입법 및 공공 정책에 대한 책임이 있습니다. 국가의 사회정치적, 경제적 상황의 다양성과 관련된 다양한 공적 또는 사적 행위자의 역할은 여전히 개선해야 할 점이 있음을 보여줍니다.
헤이그 협약은 당국이 아동의 출신과 적절한 조언에 따라 접근할 수 있는 정보에 관한 조항을 제공하지만(30조 및 31조), 성인이 된 특정 수의 입양인이 자신의 출신에 대한 정보를 요청했지만 거부되었습니다. 그 이유는 출생일과 장소, 입양 절차가 이루어진 조건에 따라 매우 다양할 수 있으며, 입양된 사람들이 어린 시절에 얻을 수 있는 정보와 정보 사이에 격차가 있거나 간극이 있는 경우가 많습니다.

이러한 이유로 우리 입양인회와 EFA(입양부모회)는 프랑스 중앙기관을 담당하는 3명의 장관에게 서한을 보내어 프랑스 정부에 독립적인 전문가 위원회 설치를 요청하게 되었습니다. 불행하게도 사람들이 질문에 대한 답을 얻지 못하게 하는 관행을 밝히는 것을 목표로 합니다. 그러나 이들 입양인들은 해명이나 해명을 위해 권한 있는 당국(중앙당국과 아동보호 관계자)을 찾을 수밖에 없다.

최근 프랑스 정부가 아동 보호를 위한 공공 정책을 담당하는 구조에 대해 실시한 개혁의 틀 내에서, 우리 협회가 현재 설립 중인 새로운 단체의 거버넌스 기구에 참여하도록 초대받은 것이 사실입니다. . 우리는 기원 검색 및 지원 메커니즘 설정(행정, 사회 심리적) 또는 법적 지원과 관련된 문제에 대한 "경험적" 지식을 제공하고자 하기 때문에 우리에게 이 자리를 부여한 것에 대해 매우 감사합니다. 입양된 사람을 위해, 그리고 이상적으로는 소위 출생 국가의 권한 있는(중앙) 당국과 협력하는 메커니즘(또는 도구)이 있습니다.

우리는 새로운 구조가 입양인의 요구에 부응할 수 있는 필요한 수단을 갖추기를 바랍니다. 통계에서 알 수 있듯이 많은 입양인(현재 성인, 성년 이후)은 1993년 이전에 이루어진 입양에 해당한다는 점에 유의해야 합니다. 오늘날까지 – 연간 수천에서 수백). 2000년대 이후에 이루어진 대부분의 입양에 대해 데이터가 이용 가능하고 접근 가능하더라도 여전히 지원이 필요합니다. 특히 입양된 사람이 가족 구성원과 재결합하고 싶다는 의사를 표명하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 그녀의 출생 가족. 일부 중앙 당국은 필요한 조치를 취하도록 제안하고, 다른 중앙 당국은 박탈당하거나 필요한 법적, 인적, 물질적 또는 재정적 수단이 없습니다. 마지막으로, 사적 영리 또는 비영리 구조의 풍경은 파렴치하거나 악의적인 사람들에서 헌신적인 자원 봉사자에 이르기까지 다양하지만 복잡하거나 극적인 인간 상황을 잊지 않고 처리할 수 있도록 반드시 "준비"되거나 장비되어 있지는 않습니다. 언어 장벽. 이 모든 것이 오늘 우리로 하여금 이 현실에 대해 여러분의 관심을 끌도록 이끈다 그들의 기원에 대한 정보를 찾을 때?

대화, 협력 및 공동 행동 제안은 권한 있는 당국의 개입 권한에 의존하는 입양인 또는 협회의 요구에 응답하기 위해 앞으로 나아갈 수 있는 가능하고 긍정적인 방법입니다.

들어주셔서 감사하고 앞으로 며칠 동안 많은 교류가 있기를 바랍니다.

이전 게시물 읽기: 헤이그 특별위원회의 입양인

계속 꽃을 피우는 두 가지 이유

~에 의해 록사스추아, 필리핀에서 미국으로 입양; 작가, 예술가.

많은 입양인에게 입양은 충격적입니다. 나는 그 분위기를 호흡하는 데 오래 머물 수 없기 때문에 이야기 공유에서 선형적이지 않습니다. 나는 내 이야기를 쓰기 위해 글쓰기, 서예, 예술을 선택합니다. 나는 좋은 태생이 아니었기에 좋은 죽음을 맞이할 기회를 가졌으면 한다. 나는 절단된 모양과 보이지 않는 조각으로부터 재건하는 길을 가고 있습니다. 자신이 찾은 일루미네이션으로 만드는 길입니다. 내가 갓난아기이고, 소년이고, 남자이고 동시에 일어나는 곳이다. 글을 쓰고 예술을 만드는 것은 보기에는 쉬워도 쉬운 일이 아니다. 내 감각이 신체 내부의 통증 위치를 투사할 때 두 개의 멍, 두 개의 추상화로 말하는 진실이 있습니다. 사회와 미디어의 기분 좋은 내러티브와 맞지 않는다면 입양되거나 버려진 아기의 이야기에 도전할 필요가 없습니다. 내가 당신에게 내 몸을 열 때 당신이 듣고,보고, 나와 함께 앉아 있기를 바랍니다.

Ida의 Little Things 듣기 – https://youtu.be/pmrsYPypQ

Roxas-Chua의 이전 블로그 참조: 달이 지금 내 생모가 될 수 있다면

더 많은 정보를 원하시면 록사스추아, 팟캐스트 보기 어딘가에 사랑하는 사람 그리고 책 수중에서 이름을 세 번 부르기.

EMDR 치료에 대한 입양인의 의견

~에 의해 가브리엘라 폴슨, 루마니아에서 덴마크로 채택되었습니다.

EMDR 치료가 내 인생을 바꿨습니다!

안구 운동 둔감화 및 재처리(EMDR) 요법 나를 위해 치료사는 내 머리 앞에서 두 손가락을 움직여서 눈이 좌우로 움직이도록 하고 외상 사건에 대해 생각하고 있었습니다. 자극은 또한 내가 손에 들고 진동하거나 치료사가 두드리는 것일 수 있습니다. 안구운동은 뇌가 트라우마를 받아들이고 다시 처리하도록 도와주기 때문에 일상생활에 지장을 주지 않는다. 안구운동을 하는 동안 나는 때때로 울음과 같은 다른 반응을 보이거나 몸이 다시 트라우마를 경험하기 때문에 더워지거나 숨이 가빠지는 것과 같은 신체 감각을 경험할 수 있었습니다. 다양한 반응이 있을 수 있고 해보지 않고는 어떤 반응을 보일지 몰랐던 부분이 어려웠어요!

제 경우에는 루마니아에서 고아로 있을 때 겪었던 트라우마를 가지고 작업하고 싶었습니다. 고아원에서 온 것 같은데, 병원에 있을 때의 기억이기도 해서 확실하지 않습니다.

내 트라우마는 잠을 잘 때만 얻은 기억이었고, 트라우마가 일어나려고 하면 기절하고 통제력을 잃는 것 같았다. 그 순간 나는 내가 트라우마 사건을 다시 경험하게 될 것이라는 것을 알았다. 나는 십대 때 악몽을 꽤 자주 경험했습니다. 마지막으로 일어난 일은 약 10년 전, 제가 17-18세가 되기 직전이었습니다. 트라우마 사건은 극도로 사실적으로 느껴졌다. 나는 매우 무서웠고 깨어난 후 나는 두려움에 완전히 마비되었습니다. 나는 항상 이것이 현실이라고 생각했기 때문에 치료사가 EMDR 요법을 추천했을 때 나는 예라고 말했고 우리는 이 트라우마와 함께 일하기 시작했습니다. 나는 단지 일할 악몽이 있었기 때문에 그다지 많지 않았습니다. 반응할지 말지 전혀 몰랐고 눈을 움직이는 동안 그런 오래된 기억을 생각하는 것이 실제로 매우 어려웠습니다!

세션 1
EMDR의 첫 번째 세션에서 반응을 시작하기까지 시간이 좀 걸렸습니다. 나는 마비된 듯 앉기 시작했고, 마치 최면에 걸린 것 같은 느낌에 앞만 보고 천천히 말을 할 수 밖에 없었다. 그 다음 나는 트라우마를 더 많이 기억하기 시작했고 숨을 참는 것 같았음에도 더 빨리 숨을 쉬기 시작했습니다. 내 몸은 분명히 외상 사건 기억을 준비하기 시작했고 나는 매우 경계심을 느꼈습니다.

그 세션 후, 내 두뇌는 예상되는 외상과 함께 계속 작동했습니다. 나는 매우 기민했기 때문에 그것을 느낄 수 있었고, 어두운 방에 있는 것이 두려웠고 손의 상징이기 때문에 내가 가지고 있는 일부 장갑은 그것을 느낄 수 있었습니다. 근무일 중에 공격적으로 반응하는 동료 중 한 명을 매우 위협하는 여성의 잠재적으로 위험한 상황이 있었습니다. 그 때문에 극도로 긴장했고 싸울 준비가 되었기 때문에 지옥처럼 숨을 쉬었습니다. 너무 크고 충격적인 반응이었고, 호흡 때문에 제대로 말을 할 수 없었고, 진정을 위해 5분 정도 휴식을 취해야 했습니다.

세션 2
나는 내 마음이 트라우마로 되돌아가는 데 문제가 있었기 때문에 치료사와 나는 안구 운동에서 잠시 휴식을 취하여 긴장을 풀고 다시 트라우마로 돌아갈 수 있도록 도왔습니다. 잠시 후 나는 마비 / 최면 상태와 빠른 호흡으로 반응하기 시작했지만 내 안에는 침묵을 느끼고 숨을 쉬지 않는 것처럼 보입니다. 잠시 후 팔을 움직이고 싶었지만 곧바로 내가 잘못한 것 같아서 후회했다. 나중에, 나는 더 많이 기억하기 시작했고, 그것은 내 일부가 충격적인 사건을 다시 방문하는 것과 같았습니다. 내 트라우마에 대한 새로운 정보를 얻었기 때문에 탐구하는 것이 매우 흥미로웠습니다. 트라우마에 점점 더 깊이 빠져들자 호흡이 점점 빨라지고 갑자기 눈물이 터질 것 같았다. 나는 몇 분 더 계속했다가 너무 슬퍼서 눈 운동을 멈췄습니다. 나는 울고 있었고, 내 호흡은 뱃속에서부터 매우 크고 깊게 바뀌었습니다. 가쁜 숨에 등골이 많이 느껴졌다. 그 동안 나는 내 안에서 가장 미친 감정을 느꼈고 눈물이 흘렀다.

내 뇌는 현재에 있지만 내 몸은 내가 경험한 트라우마를 재현하고 있었기 때문에 그 당시에는 무슨 일이 일어났는지 이해하지 못했습니다. 트라우마를 다시 느끼기가 너무 힘들었다. 강간을 당하거나 고문을 당하는 사람처럼 보였을 것 같다는 생각이 들었다. 그것은 완전히 정신 나간 경험이었고 그 후에 나는 무슨 일이 일어났는지 매우 혼란스러워했고 치료사에게 설명을 부탁했습니다.

그 후 나는 매우 피곤했고 온 몸이 매우 무거웠다. 팔에 있는 근육이 너무 무거운 것을 들어 올린 것처럼 느껴졌습니다! 나는 또한 매우 기민했고 하루의 나머지 시간과 다음 3-4일 동안 나는 이 스트레스가 많은 마음 상태에 있었습니다. 이유도 모른 채 하루에도 몇 번씩 갑자기 깊은 슬픔과 피로를 느꼈을 것입니다. 말 그대로 하루에도 몇 번씩 내 안에 있는 무언가가 아프고, 몸에서 무언가가 튀어나오고 싶은 것 같았지만, 가족들과 함께여서 무너지지 않으려고 무척 애를 썼고, 한편으로는 안 될 것 같았다. t도 감정을 밖으로 밖으로. 매우 혼란스러웠습니다. 나도 시끄러운 것을 싫어하기 시작했고 대중교통을 탈 때처럼 주변에 사람이 너무 많으면 무서웠다. 나는 보통 그런 문제가 없습니다. 나는 여전히 어둠이 두렵고 가끔은 이유도 모른 채 무서웠다. 한 번은 내 트라우마를 일으킨 여성에 대해 생각하는 것이 두려웠던 적이 있습니다.

트라우마에 대한 악몽을 꾸고 나서 너무 무서워서 잠을 자고 싶지 않은 것 같았어요!

세션 3
3주 후에 다시 EMDR을 하려고 했는데 무슨 일이 일어날지 너무 떨리고 설렜어요. 치료 전날 밤 나는 약 10년 동안 일어나지 않았던 아주 짧은 악몽을 다시 꿨습니다! 이번에는 과거에 비해 트라우마 사건에 더 깊이 빠져 있는 것 같았고, 마치 처음에 있는 것처럼 꿈을 꾸었을 뿐이었습니다. 악몽에서 어떤 사람들은 내가 확실히 좋아하지 않는 일을 하려고 했고 나는 "그만"이라고 생각했고, 그래서 악몽은 매우 짧게 끝났습니다. 몇 초처럼 느껴졌지만 지난 몇 년 동안의 트라우마 사건에서 내가 실제로 어떻게 느꼈는지 다시 느끼기에 충분했습니다. 그 다음날, 나는 매우 스트레스를 받았고 사실 무서웠다.

그 후의 EMDR 치료 세션 동안, 저는 제 눈이 저에게 작용하는 것처럼 느껴졌고 참여하고 싶지 않았습니다. 그래서 나는 악몽 때문에 내가 어떻게 완전히 폐쇄되었는지에 대해 치료사와 이야기했습니다. 나는 그 세션이나 다음 2 세션 동안 큰 반응이 없었습니다. 마지막 EMDR 세션에서 나는 트라우마 사건에 대한 이미지를 거의 마음속에 떠올릴 수 있었고 더 이상 두려움을 느끼지 않았습니다. 세션 사이에 나는 정신적으로 매우 기분이 나빴지만 어느 날 완전히 사라지고 만성적 인 긴장이 아닌 훨씬 더 행복하고 더 편안하고 기분이 좋았습니다. 나는 또한 어두운 방에서 잠을 자는 데 문제가 있는 것을 멈췄습니다. 과거에는 완전히 어두운 방이 다시 살아나는 트라우마가 발생할 것이라는 신호였습니다.

과거 EMDR 치료를 받기 전에는 어두워지거나 주변에 사람이 많고 소음이 커서 외부로부터 불안을 느꼈습니다. 이제 이 모든 것들이 더 이상 문제가 되지 않아 다시 한 번 나답게 살 수 있을 것 같다. 내 친구들도 내가 더 편안해 보이고 가장 중요하게는 내 삶에서 큰 차이를 느낀다고 말했습니다!

특히 몸이 기억하는 외상에 관해서는 입양인에게 EMDR 요법을 적극 권장합니다. 몸이 치유되고 끔찍한 경험을 한 것 같습니다. EMDR 치료를 받기 전에는 내 몸이 그토록 큰 트라우마를 항상 되새기고 있고 그것이 나에게 얼마나 큰 영향을 미치는지 이해하지 못했습니다.

자원

입양인으로서 올바른 치료법 찾기

입양 유능한 치료사 선별

한국어
%%바닥글%%